Polityka prywatności

by michal-ak-sklep

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Sklep Internetowy na stronie agatakomorowska.pl (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej agatakomorowska.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALCAMBRA AGATA KOMOROWSKA; dane kontaktowe – numer telefonu: +48 602 25 35 35, adres e-mail: sklep@agatakomorowska.pl.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez ALCAMBRA AGATA KOMOROWSKA można się kontaktować pisząc na adres pocztowy 03-114 Warszawa, ul. Krokwi 30 c m 4, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – sklep@agatakomorowska.pl.
 3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

A. Dokonywanie zakupu bez rejestracji lub logowania w Sklepie Internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie agatakomorowska.pl, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się wasortymencie Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie agatakomorowska.pl;
  • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń wprzypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować.

W związku z dokonaniem zakupu w Sklepie Internetowym bez rejestracji lub logowania Twoje dane mogą być przekazywane do podmiotów obsługujących system płatności elektronicznych w naszym Sklepie, w szczególności do ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska Sp. z o.o. (więcej o przekazywaniu Twoich danych tym podmiotom przeczytasz w punkcie IV niniejszej Polityki, poświęconemu odbiorcom danych osobowych).

B. Rejestracja w Sklepie Internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz rejestrując się w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie agatakomorowska.pl, tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, data urodzenia, płeć, przetwarzane są:

  • w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • w celu obsługi i zapewnienia działania Twojego konta użytkownika w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie agatakomorowska.pl;
  • w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się wasortymencie Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie  pl;
  • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń wprzypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  • w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować

W związku z dokonaniem zakupu w naszym Sklepie Internetowym jako zalogowany klient Twoje dane mogą być przekazywane do podmiotów obsługujących system płatności elektronicznych w naszym Sklepie, w szczególności do ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska Sp. z o.o. (więcej o przekazywaniu Twoich danych tym podmiotom przeczytasz w punkcie IV niniejszej Polityki, poświęconemu odbiorcom danych osobowych).

C. Dokonywanie płatności

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących z nami podmiotów obsługujących płatności elektroniczne, udostępnimy Twoje dane obejmujące imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

Informujemy, że w przypadku dokonania płatności elektronicznej w naszym Sklepie Internetowym Twoje dane osobowe zostaną przekazane do ING Banku Śląskiego S.A. w związku z:

  • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Dane osobowe, które nam powierzasz rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej agatakomorowska.pl, tj. Twój adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.

W każdym z powyższych przypadków (wymienionych w lit. lit. A-C powyżej) podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz ze Administratorem, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przy czym przetwarzanie przez nas danych osobowych w związku z systemem płatności elektronicznej w ramach Sklepu Internetowego, w tym przekazywanie danych osobowych do ING Bank Śląski S.A. oraz Twisto Polska Sp. z o.o., odbywa się w ramach naszego prawnie usprawiedliwionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na kształtowania modelu biznesowego w sposób zapewniający atrakcyjną formułę dla klientów naszego Sklepu.

E. Profilowanie

Aby poznać Twoje osobiste preferencje i zachowania w celu przedstawiania Ci informacji o produktach, nowościach i promocjach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, będziemy tworzyli Twój profil klienta. Aby go stworzyć będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym, informacje związane z Twoją aktywnością w ramach konta (historia Twoich zakupów, informacje o przyznanych i wykorzystanych przez Ciebie punktach i rabatach), częstotliwość korzystania z konta użytkownika, Twoje opinie i sugestie, historię naszej komunikacji. Oznacza to także, iż będziemy wykorzystywać informacje jakie posiadamy na Twój temat, w celu określenia jakiego rodzaju oferty lub komunikaty mogą być atrakcyjne dla Ciebie i dla innych naszych klientów. Będziemy również przetwarzali dane z Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (tj. informowania Cię o produktach, nowościach i promocjach). W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – działalność w zakresie marketingu bezpośredniego produktów oferowanych na stronie agatakomorowska.pl (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jeżeli wyrazisz na to zgodę, aby w optymalny sposób dostosować naszą ofertę do Twoich potrzeb, będziemy podejmować decyzje o doborze: wyświetlanych Ci reklam, prezentowanych (podpowiadanych) produktów w trakcie składania zamówienia, przesyłanych Ci informacji o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych na stronie agatakomorowska.pl, oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, obejmującym Twoje dane związane z zakupami w Sklepie Internetowym znajdującym się na agatakomorowska.pl, dane podane w formularzach rejestracyjnych, aktualizacyjnych lub aktywizacyjnych, informacje o aktywności, w tym informacje o nabytych przez Ciebie produktach, informacje o lokalizacji i historię przeglądania, a także w oparciu o modele statystyczne. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Oznacza to na przykład, że biorąc pod uwagę informacje jakie posiadamy na Twój temat, będziemy automatycznie przygotowywać dedykowaną dla Ciebie informację o produktach i usługach oraz promocjach i zniżkach, oferowanych przez Administratora na stronie agatakomorowska.pl i, o ile wyrazisz odpowiednie zgody, informować Cię o niej emailem, powiadomieniem push lub SMS-em.

Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe (w szczególności adres e-mail lub numer telefonu) będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym Sklepie, ofercie i promocjach.

 1. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

Pozostałe przypadki przetwarzania danych osobowych

W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym znajdującym się na stronie agatakomorowska.pl oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać Twoje dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Administrratora przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes agatakomorowska.pl (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):

  • Twoje dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość ochrony interesów Administratora przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków).
  • Twoje dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii, w celu udzielania odpowiedzi na Twoje pytania, skargi lub sugestie (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie Klientów).
  • Twoje dane wskazane w ankiecie, o której wypełnienie możemy Cię poprosić, w celu badania satysfakcji naszych Klientów oraz określania jakości naszej obsługi (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania informacji w celu polepszania standardów obsługi Klienta).
  • Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie agatakomorowska.pl, w celu prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz w celu udoskonalania oferowanych przez nas usług itowarów (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania informacji w celu udoskonalania prowadzonej przez nas działalności).
  • Twoje dane, jak również dane innych użytkowników Sklepu Internetowego znajdującego się na stronie agatakomorowska.pl, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom).
  • Twoje dane w zakresie kierowania do Ciebie zaproszenia do uczestnictwa w programie lojalnościowym (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje prowadzenie działań marketingowych).
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 3 oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  a) ING Bank Śląski S.A.
  b) Twisto Polska sp. z o.o.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, i ust. 4.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  e) prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
 6. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest ALCAMBRA AGATA KOMOROWSKA. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.
 9. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
 10. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 11. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.